blank LMU Munich Faculty for Chemistry and Pharmacy
print
 

Min Jiang

Min Jiang (PhD Student)

​​​​min.jiang@cup.

Since October 2022 PhD student, LMU Munich
2019-2022 Master degree in Pharmaceutics, Sichuan University, Chengdu, China
2015-2019 Bachelor degree in Pharmacy, Sichuan University, Chengdu, China

An antigen self-assembled and dendritic cell-targeted nanovaccine for enhanced immunity against cancer
Yunting Zhang†, Min Jiang†, Guangsheng Du, Xiaofang Zhong, Chunting He, Ming Qin, Yingying Hou, Rong Liu, Xun Sun*
Acta Pharmaceutica Sinica B. 2022 https://doi.org/10.1016/j.apsb.2022.03.017